בניין מכונות – טכניון

תיאור פרויקט

G -682

BUSH HAMMERD